GMS – Committee – 2020/2023

Anand G. Vaghurmekar

President

Vinod P. Zamabulikar

Vice President

Manguesh B. Kundaikar

Secretary

Shirkrishna H. Askaukar

Treasurer

Satish A. Painginkar

Jt. Secretary

Sunil Fatarpekar

Member

Laxmikant S. Naik

Member

Harsha R. Naik

Member

Utkarsha U. Banastarkar

Member

Jitendra N. Shirgaonkar

Co-Member

Sunil R. Pilgaonkar

Co-Opted Member

Kapil K. Korgaonkar

Co-Opted Member

Surendra Volvoikar

Internal Auditor

Shripad R. Amonkar

Internal Auditor