Taluka Commitee – 2017/2020 – Dharbandora

Devidas Divya Datta

President

Aglotkar Prakash

Vice President

Devidas Vishnu Rama

Treasurer

Naik Rajesh

Member

Devidas Prashant

Member

Naik Ramdas

Member

Devidas Radha Krishna

Member

Devidas Veena Vishnu

Member

Devidas Samiksha Savlo

Member

Naik Namdev Sitaram

Member

Devidas Manohar Rama

Member