Taluka Commitee – 2017/2020 – Sanguem

Naik Vivek

President

Naik Dayanand

Vice President

Perni Sudhakar

Secretary

Verlekar Rajesh

Joint Secretary

Sangekar Harichandra

Treasurer

Sanvordekar Vikas

Joint-Treasurer

Naik Dnyaneshwar

Member

Devali Nandakishor

Member

Naik Prabhakar

Member

Naik Rajesh

Member

Naik Ranjeet

Member

Devali Arjun

Member

Devidas Viraj

Member

Naik Rajiv S.

Member

Adnekar Sandeep

Member

Verlekar Shivdas

Member

Verlekar Ganpat

Member

Dhamsekar Govind

Member

Sanvordekar Santosh

Member

Jambaulikar Vinod

Member