Taluka Commitee – 2017/2020 – Tiswadi

Banastarkar Utkarsha Umesh

President

Pednekar Sunita Prakash

Vice President

Volvaikar Maheshwari M.

Secretary

Devidas Alka M.

Joint Secretary

Naik Shradha G.

Treasurer

Majalkar Ramesh

Member

Kunkolienkar Prashila

Member

Mashelkar Prashant V.

Member

Naik Padma Sanjiv

Member

Naik Harsha Rajiv

Member

Loliekar Mrunal Mohandas

Member

Banastarkar Deepali D.

Advisory

Naik Rohidas

Advisory

Naik Kalidas M.

Advisory

Amonkar Adv. Mahesh

Advisory

Amonkar Bhalchandra Govind

Advisory

Amonkar Laxmikant P.

Advisory

Amonkar Ravindra K.

Advisory

Amonkar Shrikant

Advisory

Arabekar Anil R.

Advisory

Amonkar Gajanan

Advisory