Taluka Committee-2020/2023-Sattari

Ashok V. Naik

President

Arjun R. Naik

Vice President

Juben A. Naik

Secretary

Saiesh Naik

Joint-Secretary

Santosh Naik

Traesurer

Prakash V. Shelkar

Member

Paresh L. Naik

Member

Vishwanath Naik

Member

Vishnu Naik

Member

Arjun Naik

Member

Mrs. Rekha L. Naik

Member

Mrs. Ravita Naik

Member

Diptesh D. Naik

Yuva Member

Suhas G. Naik

Advisor

Chandan C. Naik

Advisor

Mahadev V. Naik

Advisor