First “Samaj Bhushan Puraskar”-awarded to Dr. Ramkrishna Moraskar